Hållbarhet2

Hållbarhetsstrategi

En trygg arbetsgivare

Våra medarbetare är det viktigaste vi har och en säker arbetsmiljö är prioritet ett. Vi verkar för en trygg och säker arbetsplats där vi tar hand om våra medarbetare.

Vi arbetar ständigt för att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare där alla medarbetare ska känna sig delaktiga och betydelsefulla. Vi har arbetat systematiskt med värderingsstyrning sedan 2003. Vår målsättning är att bibehålla en god företagskultur, så att alla medarbetare upplever att de arbetar i en värderingsdriven organisation.

Vi följer all arbetsmiljölagstiftning som berör vår verksamhet och vi blir certifierade enligt BKMA senast under 2025. Vårt systematiska arbetsmiljöarbete är väl integrerat i vår verksamhet och uppföljning sker kontinuerligt.

Ett modernt byggbolag

Otto Magnusson är det familjära byggbolaget som har resurserna att ta sig an stora projekt.

Vi har gjort affärer på schyssta villkor, med långsiktighet i fokus sedan 1928.

Långsiktiga relationer med kunder och leverantörer är viktigt för oss och korruption får inte förekomma. Alla på Otto Magnusson har därför ansvar att verka för en god affärsetik och motverka korruption i branschen.

Vi är i en tillväxtfas samtidigt där vi strävar efter att öka vår positiva miljö- och klimatpåverkan.

För att vara en långsiktigt trygg arbetsgivare och samarbetspartner skall vi ha en stabil ekonomi som möjliggör en fortsatt hållbar utveckling.

Under 2023 presenterade vi en uppförandekod för bolaget och dess leverantörer.

Ansvarstagande för framtiden

Vi ska arbeta resurseffektivt i hela vår verksamhet med målet att minska våra avfallsmängder och vår klimatpåverkan.

Omställningen till klimatsmart byggande och en cirkulär ekonomi i byggsektorn är i sin linda och vi vill vara delaktiga i denna transformation. Vår största påverkan sker i de bygg- och serviceprojekt som vi verkar i. Därför arbetar vi ständigt med kompetensutveckling inom dessa områden, så att vi i förlängningen ut till kund har kompetens och erfarenhet att erbjuda mer hållbara alternativ. Som entreprenad- och servicebolag är vi möjliggöraren. Vi har erfarenhet av att bygga projekt miljöcertifiering.

Årligen sammanställer vi datan för våra utsläpp av växthusgaser, våra avfallsmängder, samt grad av källsortering som vi sedan följer upp och arbetar aktivt med för att minimera.

Vi ställer oss bakom branschens klimatmål i Färdplan för fossilfri konkurrenskraft – Bygg- och anläggningssektorn, som bland annat innebär att vi ska nå netto nollutsläpp av växthusgaser år 2045.

Vårt företag har en ledande roll i en stor satsning i bygg- och anläggningssektorn i Malmö, LFM30, där vi och de andra aktörerna vill påskynda klimatomställningen och genomförandet av Agenda 2030.

Från och med den 1 januari 2022 gäller krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader med bygglov beviljade efter 1 januari. Det innebär att byggherrar ska redovisa vilken påverkan på klimatet en ny byggnad har. Vår organisation är väl förberedd för dessa nya krav då vi har gjort klimatberäkningar för projekt i flera år.