Visselblåsarpolicy

Syfte och bakgrund

Vi ska vara en trygg, modern och ansvarstagande byggkoncern som skapar stolthet internt och externt. Som ett led i detta vill vi uppmuntra medarbetare och andra som kommer i kontakt med eventuella oegentligheter att berätta om detta så tidigt som möjligt.

Syftet med visselblåsning är att underlätta rapportering av allvarliga oegentligheter.

Syftet med denna policy är att beskriva rutinerna för rapportering och hanteringen av inkomna rapporter kopplade till den så kallade visselblåsarlagstiftningen.

Du som rapporterar ska känna dig trygg och veta att du kan rapportera oegentligheter samt allvarliga händelser som rör företaget utan rädsla för negativa konsekvenser samt att rapporterna tas på allvar och hanteras konfidentiellt.

Vad kan rapporteras inom ramen för visselblåsning?

Det finns begränsningar i lagstiftningen om vad som kan hanteras som visselblåsarärende.
För att det ska kunna hanteras som ett visselblåsarärende ska oegentligheten eller missförhållandet vara av sådan karaktär att det utgör ett allmänintresse som kan påverka andra negativt.

Du ska också ha upptäckt oegentligheten eller missförhållandet i ett arbetsrelaterat sammanhang.

Några exempel på vad du kan visselblåsa om är:

För att rapportera behöver du inte ha bevis för din misstanke, men du ska ha skälig anledning att tro att den information som du lämnar är sann. Som utgångspunkt ska du ha förstahandsinformation då rapporter som enbart görs på grund av rykten eller hörsägen inte omfattas av det lagstadgade repressalieskyddet. Inga anklagelser får göras med skadligt uppsåt eller med vetskap om att anklagelsen är falsk. Falska eller illvilliga anklagelser är ett allvarligt brott mot anställningsavtalet, och det finns inget repressalieskydd vid falska eller illvilliga anmälningar.

Vad faller inte inom ramen för visselblåsning?

Personliga ärenden som t.ex. rör trivsel, kollegors beteende eller arbetsrättsliga ärenden omfattas inte av visselblåsarlagstiftningen.
Däremot uppmuntrar vi dig att ta upp sådana frågor med din närmaste chef, någon i företagsledningen eller HR.
Om du är osäker på vad som faller inom ramen för visselblåsning uppmuntrar vi dig att ta kontakt med skyddsombud, HR eller din fackliga organisation.

Vem eller vilka kan visselblåsa?

En anmälan om visselblåsning kan lämnas av alla som på något sätt representerar eller är verksamma hos oss i arbetsrelaterade sammanhang. Detta innefattar alla medarbetare, lärlingar, praktikanter, arbetssökande, konsulter och inhyrd personal.

Vem kan ta del av en visselblåsning?

Alla rapporter som görs enligt denna policy blir tagna på allvar och hanteras professionellt och konfidentiellt.

Endast de personer som företaget har utsett har åtkomst till rapporter som kommer in via visselblåsarfunktionen. 
De personerna utgörs idag av HR, VD och Ägare.
Om rapporteringen berör någon av dessa personer kommer extern part att tillsättas för hantering och utredning.

Rapportering kan ske helt anonymt via vår webbaserade visselblåsarfunktion.

Rapportering

I första hand önskar vi att du rapporterar till din närmaste chef, någon i företagsledningen eller HR.
Om du känner att det inte går eller föredrar att vara anonym kan du använda dig av vår webbaserade visselblåsarfunktion. Där kan du lämna en rapport anonymt genom att inte använda några kontaktuppgifter.
För den webbaserade visselblåsarfunktion använder vi oss av leverantören för vårt HR-system HaileyHR.  Alla meddelanden som skickas denna väg är krypterade och det finns inga möjligheter att spåra avsändaren om inga kontaktuppgifter ges i samband med rapporteringen.

Vid rapportering önskar vi att du beskriver:

Mottagande och återkoppling

Din rapportering kommer att hanteras respektfullt, försiktigt, med sekretess, och med hänsyn till samtliga inblandade individers integritet. En rapportering kommer vidare att hanteras skyndsamt och beslut om åtgärder kommer att fattas snarast möjligt, dock aldrig på bekostnad av kvalitet eller rättssäkerhet for individen eller individerna som är föremål för rapporteringen.

Inom sju dagar ska du få återkoppling på att ärendet är mottaget.

Oavsett om din rapportering bedöms som kvalificerad eller okvalificerad kommer du att få återkoppling om den bedömning som görs. Om rapporteringen bedöms vara kvalificerad kommer du även få återkoppling avseende den fortsatta handläggningen av ärendet. Återkoppling kommer att tillgängliggöras senast tre månader efter du gjort din rapportering, men oftast tidigare.

Dialog och återkoppling kan ske via vår webbaserade visselblåsafunktion.
För att du ska få aviseringar är det viktigt att du anger en e-postadress i samband med rapporteringen. E-postadressen blir aldrig synlig och delges ingen utan är endast till för att du ska kunna ta emot aviseringar från systemet.
Om du inte vill uppge en e-postadress är det viktigt att du kopierar och sparar länken till ärendet som du ser i samband med rapporteringen.
Om du varken uppger en e-postadress eller kopierar eller sparar länken kommer du inte kunna besvara några meddelanden eller motta återkoppling i ärendet.

Avslut

Efter det att ett ärende är avslutat och senast efter två år enligt bestämmelserna i visselblåsarlagen och GDPR, raderas alla personuppgifter i ärendet.

Klicka här för att rapportera via vår webbaserade visselblåsarfunktion